นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

           บริษัท วินน์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าบุคคลธรรมดา รวมถึงลูกค้านิติบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) เพื่อให้ท่านทราบถึงนโยบายของบริษัท เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ การป้องกัน และการเปิดเผย ตลอดจนถึงการลบและทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


1. ความหมายข้อมูลส่วนบุคคล
          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ตามมาตรา 6 วรรค 1


2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้า ราคา รวมถึงการจัดส่งสินค้าของบริษัทฯ
2.2 เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการหลังการขาย เช่น วิธีการหรือปัญหาการใช้งานสินค้า เป็นต้น
2.3 เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน ก่อนการให้บริการแก่ท่าน
2.4 เพื่อติดต่อ สื่อสาร ส่งสินค้าให้แก่ท่าน เช่นรถส่งสินค้าของบริษัทฯ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น
2.5 เพื่อปฏิบัติตามสัญญา
2.6 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2.7 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล


3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
1) ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล
2) ข้อมูลการติดต่อ
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์
- ที่อยู่
- ช่องทางติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE
- สถานที่ทำงาน
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า เช่นประวัติการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น
4) ข้อมูลส่วนบุคคล อื่น ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ


3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลของท่านโดยตรงกับบริษัทฯ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.wynnpeak.co.th ของบริษัทฯ


4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในระยะเวลาที่จำเป็น เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานขึ้น และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องไปเป็นเวลา 5 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายกำหนด


5 . การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบริหารจัดการ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยไม่ชอบ
ทั้งนี้ ท่านมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมในการที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการ หรือเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการรับบริการนั้น


6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
          ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับ บริษัทคู่ค้า ของบริษัทฯ เช่น การบริการขนส่งสินค้า การส่งไปรษณีย์พัสดุต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 2


7. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
7.1 ท่านสามารถถอนความยินยอม โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามข้อ 9
7.2 ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
7.3 ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้
7.4 ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
7.5 ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
7.6 ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ


8. การใช้คุกกี้
8.1 นิยามของคุกกี้
          คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่าสำหรับการเข้าชมเว็บเพียงครั้งเดียว ส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น


8.2 บริษัทฯ ใช้งานคุกกี้ในเว็บไซต์ กรณีดังต่อไปนี้
- คุกกี้ที่จำเป็น สำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ

          หมายเหตุ คุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง ควรเปิดใช้งานตลอดเวลาเพื่อสามารถเก็บข้อมูลการ การตั้งค่าที่ท่านเลือกได้ เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและตรงกับความต้องการของท่านมากกว่าเดิมข้อมูลคุกกี้ได้รับการจัดเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ของท่านมีการทำงานอย่างเช่นแสดงตัวเลือกที่ปรับแต่งไว้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป และให้ข้อมูลเชิงลึกว่าส่วนใดของเว็บไซต์เป็นส่วนที่ท่านสนใจและรู้สึกว่ามีประโยชน์มากที่สุด
- คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัทฯ ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยบริษัทฯ ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของท่าน และช่วยให้บริษัทฯเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัทฯ คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง
- คุกกี้สำหรับการตลาด คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทฯสามารถนำเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้เหมาะสม
- คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม
ทั้งนี้ ท่านสามารถจัดการคุกกี้สำหรับเก็บสถิติ และคุกกี้สำหรับการตลาด ได้บนหน้าเว็บไซต์ ที่ข้อความปรากฏ “เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ ดูข้อมูลนโยบายคุกกี้ ของเรา” ให้เลือกเมนู “ตั้งค่า” แล้วเลือกหัวข้อคุกกี้ที่ท่านต้องการปิด

9. การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้
ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้
(1) การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
(2) การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ IOS
(3) การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
(4) การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox


10. ติดต่อเรา
- หมายเลขโทรศัพท์: 02-422-2619 ต่อ 834
- อีเมล: wynnpeak@gmail.com
- สถานที่ติดต่อ: บริษัท วินน์ พีค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130


          กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ

          จัดทำขึ้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565

 

 

Visitors: 669,251