- ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197

 

 

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197

ป็นปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของ ปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 เหมาะสำหรับงานก่อ งานฉาบและ งานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก

 
Visitors: 660,703