เวเบอร์เท็ค นอนชริ้งเกร้าท์ พลัส

เวเบอร์เท็ค นอนชริ้งเกร้าท์ พลัส

ซีเมนต์สำเร็จรูปชนิดไม่หดตัวประกอบด้วยซีเมนต์ ทรายคัดขนาดและสารเคมีผสมเพิ่มพิเศษ เหมาะสำหรับงานเทเกร้าท์ทั่วไป รวมถึงงานฉาบซ่อมแซมบริเวณ คาน เสา ผนังคอนกรีต ผนังพรีเคส

                                        ข้อควรทราบก่อนใช้สินค้า

                                              - ความหนาแน่น 1.40 กรัม/ลบ.ซม.

                                              - ระยะเวลาบ่มเคมี 3-5 นาที

                                              - อายุการใช้งานหลังผสม 120 นาที

                                              - อุณหภูมิระหว่างการใช้งาน +5 ํC และ +35 ํC

                                              หมายเหตุ: ผลการทดสอบเหล่านี้ได้จากห้องทดลองตัวอย่าง อาจจะแตกต่างกับผลที่ได้จากการใช้งานที่หน่วยงานเนื่องจากวิธีการใช้และสภาพของหน่วยงานที่แตกต่างกัน

Visitors: 517,582