- M 500

 

กาวซีเมนต์ ทีพีไอ (M500)

กาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลา

ในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้พอเหมาะ สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีให้เลือกทั้งขนาดถุงบรรจุ 20 กก. และ 5 กก.

 

ข้อมูล

วัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์ทีพีไอปอร์ตแลนด์ หินบดละเอียดผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาดถึง 2 ครั้ง และสารเคมีคุณภาพสูงจากต่าง

ประเทศ มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้มน้ำ และเพิ่มแรงยึดเกาะ จึงลดปัญหาการหลุดล่อนของกระเบื้อง และแห้งตัวได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีเวลา

ในการปรับแนวกระเบื้องมากขึ้น

 

ข้อแนะนำ

- หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้หมดภายใน  2 ชม.

- สถานที่กองเก็บควรอยู่ในบริเวณพื้นที่แห้ง ไม่อับชื้น

 - เมื่อกาวซีเมนต์เหลือจากการใช้งาน ควรปิดปากถุงให้สนิท

 

ขั้นตอนการทำงาน

- ทำความสะอาดผนังหรือพื้นที่ต้องการจะติดกระเบื้อง พรมน้ำรอให้หมาด

- ผสมกาวซีเมนต์ ทีพีไอ M500 กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน กาวซีเมนต์ 1 ถุง (20 กก.) ใช้น้ำ 4.8 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียว

  สามารถนำไปใช้ งานได้ทันที

- ปาดกาวซีเมนต์ ทีพีไอ M500 บนพื้นที่ที่ต้องการจะปูกระเบื้อง หนาประมาณ 5 มม. ใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่องทำมุม 45 องศา กับพื้นผิว

- ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น

- จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม และทำความสะอาดผิวกระเบื้องทันทีที่มีคราบปูนติดอยู่

 

ข้อมูลทางเทคนิค

- การผสม 1 ถุง ใช้น้ำ 4.8 ลิตร

- น้ำหนักบรรจุ 20 กก.

Visitors: 655,470